وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
صفحه اصلياخبار فرهنگ سلامتپيام هاي سلامتيفیلم و تیزربازی های سلامتنرم افزارهای سلامتجدیدترین مطالب سلامتباورهای غلطروزهای سلامتآموزش همگانی تغذیه
صفحه اول
تماس با ما
RSS
يکشنبه ٠٤ اسفند ١٣٩٨  -  
 » 
عنوان ها
جدیدترین اخبار
جدیدترین مطالب
اخبار > مشاغل پراسترس و خطر سکته مغزی
 


نسخه چاپي  ارسال به دوست
 .
  مشاغل پراسترس و خطر سکته مغزی

مشاغل پراسترس و خطر سکته مغزی

بررسی پژوهشهای انجام شده موید آن است که احتمـال سـکته مغزی در افـرادی کـه در مشـاغل پراسـترس کار میکننـد، بیشـتر اسـت. در گذشـته فشـار و استرس شـغلی با خطر سکته قلبی مرتبـط دانسـته شـده بـود امـا تـا پیـش از این، وجـود چنین ارتباطـی بـا سـکته مغـزی مشـاهده نشـده بـود.الئونـورآی فرانسـون از متخصصـان دانشـکده علوم بهداشـتی دانشـگاه جـان کوپینـگ در کشور سـوئد و نویسـنده ارشـد ایـن مطالعـه گفـت: مطالعات گذشـته در مورد رابطه بین فشـار و اسـترس شـغلی بـا سـکته مغـزی نتایـج مختلـف و گوناگونی را نشـان مـیداد بـه گونه ای کـه در برخـی از این مطالعات ایـن ارتباط وجـود داشـت و در برخـی دیگـر ایـن رابطـه مشـاهده نشـده بـود. در بررسـی جدیـد نتایـج بدسـت آمـده از 14 مطالعه در اروپـا مـورد بازبینی قـرار گرفت و در نهایت معلوم شـد افرادی که در مشـاغل پراسـترس مشـغول به کار هسـتند بیشـتر در معـرض ابتلا به سـکته مغـزی قـرار دارنـد. ایـن نـوع از سـکته زمانـی اتفـاق میافتـد کـه مغـز میـزان کافـی انـرژی دریافـت نمیکنـد. در این بررسـی اطلاعـات مربـوط به حـدود 200 هـزار فرد بزرگسـال بازبینی و مشـخص شـد خطـر ابتلا بـه سـکته مغـزی انسـدادی در افـرادی بـا اسـترس شـغلی 24 درصـد بالاتـر اسـت. محققان ایـن مطالعه همچنین اظهار داشـتند: فشـارخون بـالا، دیابت، کلسـترول بـالا و سـابقه خانوادگـی در ابتلا به سـکته مغزی از فاکتورهـای مهـم هسـتند. 303

 
 دوشنبه ٢٩ دی ١٣٩٣- ٠٩:٢٧ / شماره خبر: ١١٩٨١٤
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج